ASUS K30AM user manual download (Page 66 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 70
66
Chương 2: S̉ ḍng Windows® 10
Tiếng Việt
Thanh t¶c vụ
Windows® 10 tÌch h»p thanh tÂc vÀ chuÒn cho phÔp duy tr̀ m¸i Ðng dÀng ho¾c mÀc đang ch´y trên
nÆn m±y vi t́nh.
X¹a c¶c
ºng dụng khÁi thanh t́c vụ
1.
TÓ Màn h̀nh khØi đÎng ho¾c thanh tÂc vÀ, nh¶p phµi Ðng dÀng b´n mu¼n x́a.
2.
Nh
́p
Unpin from Start (GÉ khÁi menu Kh¼i đ̣ng)
hoặc
Unpin this program from taskbar
(GÉ chương tr´nh ǹy khÁi thanh t́c vụ)
đ² x́a Ðng dÀng khçi Màn h̀nh khØi đÎng ho¾c
thanh t±c v».
Sử dụng kỉu xem t́c vụ
Khi cÄ nhi²u Æng d»ng đang chạy, bạn cÄ thể nh́p
t¹ thanh t±c v» để hiển thị ṃi Æng d»ng
đang chạy, và nh́p một Æng d»ng hay m»c để bật nÄ.
N¸u kiểu xem t±c v» đË đư·c bật, nh́p
> Show Task View button (Hỉn thị nút xem t́c vụ)
để hiển thị biểu tư·ng xem t±c v»
.
Sample
This manual is suitable for devices