ASUS K30AM user manual download (Page 65 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
65
Tiếng Việt
M³n hình Start
Màn h̀nh Start (KhØi đÎng) - hi²n th± cÉng vËi menu Start - sÆ giÖp b´n s½p x°p m¸i Ðng dÀng cÑn
dÉng vào mÎt nÃi duy nh¶t. NhÍng Ðng dÀng trên Màn h̀nh khØi đÎng sÆ hi²n th± Ø d´ng x°p c´nh
nhau giÖp truy c·p d³ dàng.
Mộ
t s½ Æng d»ng c̀n ph̉i đăng nhập vào tài khỏn Microsoft c¼a bạn trưÂc khi ch´ng đư·c bật
hoàn toàn.
Nhº
p đ̉ phục h
̀i
M³n hình kh
¼i đ̣ng
Chuỷn ćc ºng dụng trên M̀n h´nh kh¼i đ̣ng
B´n ć th² di chuy²n cÂc Ðng dÀng tÓ Màn h̀nh khØi đÎng ch× bÅng cÂch kÔo và thµ Ðng dÀng đ́
vào vị tr¶ ưu tiên.
Xµa ćc ºng dụng khÁi M̀n h´nh kh¼i đ̣ng
Đ² x́a mÎt Ðng dÀng khçi Màn h̀nh khØi đÎng, nh¶p phµi vào Ðng dÀng đ² kÌch ho´t
thanh cài đặt liên quan rµi nh́p
Unpin from Start (GÉ khÁi menu Kh¼i đ̣ng)
.
Sample
This manual is suitable for devices