ASUS K30AM user manual download (Page 64 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 70
64
Chương 2: S̉ ḍng Windows® 10
Tiếng Việt
Nhºp tên t³i kho
·n cÈa b»n đ̉ đổi h´nh, đăng
xu³t khÁi t̀i kho·n hoặc khµa PC đ̉ b̀n
Nh³p đ̉ hỉn thị mÂi ºng dụng
Nh³p đ̉ đặt ¼ ch² đ̣ ch¸, tắt ḿy hoặc
kh¼i đ̣ng l»i PC đ̉ b̀n cÈa b»n
Nh³p đ̉ m¼ ṛng Start screen
(M̀n h´nh kh¼i đ̣ng)
Nh³p đ̉ bật menu Kh¼i đ̣ng
Thêm v̀o hoặc
bật ºng dụng
d»ng x²p c»nh
nhau t½ M̀n h´nh
kh¼i đ̣ng
Thêm v̀o hoặc bật ṃt
ºng dụng t½ thanh t́c vụ
Menu Kh¼i đ̣ng
Windows® 10 đ̃ nâng c¶p menu KhØi đÎng bÅng mÎt s¼ cµi ti°n, nhº khoµng cÂch b´n ć th² tÉy
ch³nh v¼i c±c ¸ng ḍng, ngưÈi hoặc trang web yêu th́ch.
B´n ć th² b·t menu KhØi đÎng bÅng hai cÂch:
Nh¶p nÖt KhØi đÎng tÓ ǵc trÂi phÌa dºËi thanh tÂc vÀ.
Nh¶p nÖt KhØi đÎng tÓ ǵc trÂi phÌa dºËi thanh tÂc vÀ.
trên b̀n ph́m.
Thêm ćc ºng dụng v̀o M̀n h´nh kh¼i đ̣ng hoặc thanh t́c vụ
Đ̉ thêm ṃt ºng dụng v̀o M̀n h´nh kh¼i đ̣ng hoặc thanh t́c vụ:
1.
T½ menu Start, nh
́p All apps (Ṃi Æng d»ng) rµi cḥn Æng d»ng bạn mu½n thêm.
2.
Nh́p
Pin to Start (Ghim v̀o m̀n h´nh kh¼i đ̣ng)
hoặc
Pin to taskbar (Ghim v̀o thanh
t́c vụ)
đ² thêm Ðng dÀng vÓa ch¸n vào Màn h̀nh khØi đÎng ho¾c thanh tÂc vÀ. B´n cìng ć
th² kÔo rÕi thµ mÎt Ðng dÀng vào Màn h̀nh khØi đÎng ho¾c thanh tÂc vÀ đ² thêm vào.
Sử dụng Windows® 10 UI
Windows® User Interface (UI) là màn h̀nh x°p c´nh nhau dÉng trong Windows® 10. Ń bao gÕm cÂc
t¶nh năng sau mà bạn cÄ thể sº d»ng khi làm vi³c trên m±y t¶nh.
Sample
This manual is suitable for devices