ASUS K30AM user manual download (Page 63 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
63
Tiếng Việt
C
hương 2
Ćc chºc năng Windows® 10
Bật ḿy t±nh lần đầu
Khi bật m±y t́nh l²n đ²u, một loạt c±c m̀n hình sẽ hiển thị để ch³ dẫn bạn c±ch định c
́u hình c±c
cài đặt cơ b̉n cho h³ đi²u hành Windows® 10.
Đ̉ bật ḿy t±nh lần đầu:
1.
Nh́n n´t nguµn trên m±y t¶nh. Đ·i vài ph´t cho đ¸n khi màn hình cài đặt hiển thị.
2.
T¹ màn hình cài đặt, cḥn ngôn ng̃ để sº d»ng trên m±y t¶nh c¼a bạn. Khi c±c cài
đặt kh±c hiển thị, cḥn qu½c gia hoặc khu v¾c, ngôn ng̃ ±p d»ng, kiểu b½ tr¶
bàn ph¶m và m´i gi¿ c¼a bạn rµi chạm
Next (K² ti²p)
.
3.
Đ̣c kÀ C±c Đi²u khỏn Gíy phÁp rµi chạm
I Accept (Tôi ch³p nhận)
.
4.
Th¾c hi³n theo c±c hưÂng dẫn trên màn hình để định ću hình c±c m»c cơ b̉n
sau:
TÉy ch×nh
K°t n¼i
Cài đ¾t
Tài khoµn cÁa b´n
5.
Sau khi định ću hình c±c m»c cơ b̉n, sà tay Windows®10 sẽ hiển thị. Xem đi²u này để tìm
hiểu thêm v² c±c t¶nh năng Windows®8.1.
Sample
This manual is suitable for devices