ASUS K30AM user manual download (Page 61 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
61
Tiếng Việt
Truy nh
ập c̀i đặt BIOS
BIOS (H¹ th¼ng đÑu vào và đÑu ra cà bµn) lºu trÍ cÂc cài đ¾t phÑn cÐng h¹ th¼ng cÑn thi°t đ² khØi
động h¶ thÁng trên m±y t́nh.
Trong c±c trưÈng h¹p bình thưÈng, c̀i đặt BÏOS mặc định ±p ḍng cho h²u h¾t c±c tình trạng để
đ̉m b̉o đạt hi³u sút t½i ưu. Không thay đÃi cài đặt BIOS mặc định ngoại tr¹ trong c±c trư¿ng h·p
sau:
Thông bÂo lÙi hi²n th± trên màn h̀nh trong qu tr̀nh khØi đÎng h¹ th¼ng và yêu cÑu b´n
chạy Cài đặt BIOS.
B´n đ̃ cài đ¾t bÎ ph·n h¹ th¼ng mËi cÑn cài đ¾t ho¾c c·p nh·t thêm BIOS.
Cài đ¾t BIOS không đÖng ć th² khi°n mÂy tÌnh ho´t đÎng thi°u Ên đ±nh ho¾c g¾p lÙi khØi đÎng.
Ch´ng tôi khuy¸n nghị bạn chÉ thay đÃi cài đặt BIOS khi cÄ s¾ tr· gi´p t¹ nhân viên b̉o trì lành
ngh².
Truy nhập nhanh BIOS
ThÈi gian khØi đÎng Windows® 8.1 là kh nhanh, v̀ v·y chÖng tôi đ̃ phÂt tri²n cÂc phºÃng phÂp
sau đây để gi´p bạn truy cập nhanh BIOS:
Nh¶n nÖt nguÕn Ìt nh¶t b¼n giây đ² t½t mÂy tÌnh rÕi nh¶n nÖt l´i nguÕn đ² b·t l´i mÂy tÌnh, và
nh¶n phÌm <Del> trong khi POST.
Khi mÂy tÌnh t½t, h̃y rÖt dây nguÕn khçi Ê c½m đi¹n trên mÂy tÌnh. C½m l´i dây nguÕn và nh¶n
nÖt nguÕn đ² b·t mÂy tÌnh. Nh¶n <Del> trong khi POST.
POST (TÄ ki²m tra khi b·t nguÕn) là mÎt lo´t cÂc ki²m tra chÒn đoÂn do phÑn mÇm điÇu khi²n
v½n hoạt động khi bạn bật m±y t¶nh.
Sample
This manual is suitable for devices