ASUS K30AM user manual download (Page 60 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 70
60
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
G
É bÁ mÂi thº v̀ c̀i đặt l»i Windows
PhÀc hÕi mÂy tÌnh cÁa b´n vÇ cài đ¾t m¾c đ±nh g¼c ć th² đº»c thÄc hi¹n qua tÉy ch¸n
Remove
everything and reinstall (GÉ bÁ mÂi thº v̀ c̀i đặt l»i
trong PC Settings (Cài đ¾t mÂy tÌnh). Tham
khµo cÂc bºËc dºËi đây đ² s¿ dÀng tÉy ch¸n này.
Sao lºu m¸i dÍ li¹u cÁa b´n trºËc khi s¿ dÀng tÉy ch¸n này.
Ti¾n trình ǹy c´ thể
ḿt một ¶t th¿i gian để hoàn t́t.
1.
Bật
Charm bar (Thanh charm)
.
2.
Nh́p
Settings (C̀i đặt)
>
PC Settings (C̀i đặt ḿy t±nh)
>
Update and recovery (Cập
nhật v̀ phục hÄi)
>
Recovery (Phục hÄi)
.
3.
CuÎn xu¼ng đ² xem tÉy ch¸n
Remove everything and reinstall Windows (GÉ bÁ mÂi thº
v̀ c̀i đặt l»i Windows)
. Trong tÉy ch¸n này, nh¶p
Get Started (Bắt đầu sử dụng).
4.
ThÄc hi¹n theo cÂc hºËng dën trên màn h̀nh đ² hoàn t¶t quy tr̀nh cài đ¾t l´i và khØi đÎng
lại.
Sample
This manual is suitable for devices