ASUS K30AM user manual download (Page 59 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
59
Tiếng Việt
5.
ChÎn thi¾t bị lưu tr̃ USB nơi bạn
muÁn sao ch·p c±c Ile pḥc hÉi.
6.
N
h́p
Next (K
² ti²p)
.
7.
Nh́p
Create (T»o)
. Đ·i trong giây l±t
để ti¸n trình hoàn t́t.
8.
Khi ti¸n trình đË hoàn t́t, nh́p
Finish
(Hòn t³t)
.
Đ̉ t»o ổ đ̃a phục hÄi USB:
1.
B·t Control Panel tÓ màn h̀nh All Apps.
Để bi¸t thêm chi ti¸t, tham kh̉o ph̀n
M̀n h´nh All Apps
trong
L̀m vi¾c v¿i ºng dụng
Windows®
.
2.
TÓ mÀc System and Security cÁa Control Panel, nh¶p
Find and Çx problems (T´m v̀ khắc
phục sÆ cÅ)
.
3.
Nh́p
Recovery (Phục hÄi)
>
Create a
recovery drive (T»o ổ đ̃a phục hÄi)
.
4.
Nh́p
Copy the recovery partition
from the PC to the recovery drive
(ChËp phân khu phục hÄi t½ ḿy
t±nh v̀o ổ đ̃a phục hÄi)
rµi nh́p
Next (K² ti²p).
Sample
This manual is suitable for devices