ASUS K30AM user manual download (Page 58 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 70
58
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
ChÐc năng phÀc hÕi F9 không Âp dÀng cho phiên bµn Windows® 8.1 cì. Tham khµo phÑn
G
É
bÁ mÂi thº v̀ c̀i đặt l»i Windows
để bi¾t thêm chi ti¾t vÆ c±ch thÇc hi¶n pḥc hÉi bên trong
Windows® 8.1. N¾u h¶ điÆu h̀nh cÊa bạn bị lËi, hÀy sµ ḍng đÌa DVD pḥc hÉi kÍm theo để
c̀i đặt lại h¶ thÁng.
еm bµo m¸i dÍ li¹u đº»c sao lºu trºËc khi thÄc hi¹n phÀc hÕi đÑy đÁ h¹ điÇu hành đ² trÂnh
m ḿt c±c Ìle quan tṛng.
T̉i v² c±c phiên b̉n đa ngôn ng̃ c¼a thông b±o này t¹ trang web HÍ tr· c¼a ASUS tại
Đ̉ c̀i l»i ḿy t±nh bÊng đ̃a DVD phục hÄi:
Sao lºu m¸i dÍ li¹u cÁa b´n trºËc khi s¿ dÀng tÉy ch¸n này.
Ng½t k°t n¼i t¶t cµ cÂc Ê đÝa cÐng ngoài trºËc khi thÄc hi¹n phÀc hÕi h¹ th¼ng trên mÂy tÌnh
để tr±nh ph»c hµi Windows trên phân khu hay à đÎa không đ´ng.
1.
Nh¶n <
F8
> trong khi khØi đÎng.
2.
L½p đÝa DVD phÀc hÕi vào Ê đÝa quang. Trên màn h̀nh Thça thu·n Gi¶y phÔp NgºÈi dÉng
Cu¼i (EULA), nh¶p
Accept (Ch³p nhận)
.
3.
Cḥn
Reset your PC (C̀i l»i ḿy t±nh)
.
4.
Nh́p
Next (K² ti²p)
.
5.
Cḥn
Only the drive where the Windows is installed (ChÀ ổ đ̃a c̀i đặt Windows)
.
6.
Cḥn
Just remove my Çles (ChÀ xµa Çle cÈa tôi)
.
7.
Nh́p
Reset (C̀i l»i)
.
Phục hÄi t½ Çle h´nh ·nh h¾ thÅng
Bạn cÄ thể tạo à đÎa ph»c hµi USB và sº d»ng à đÎa này để ph»c hµi c±c cài đặt m±y t¶nh.
T»o ổ đ̃a phục hÄi USB
Thi¸t bị lưu tr̃ USB ph̉i cÄ dung lư·ng kh̉ d»ng ¶t nh́t là 16GB.
T¶t cµ cÂc Úle trên thi°t b± lºu trÍ USB cÁa b´n sÆ b± x́a vÝnh vi³n trong ti°n tr̀nh phÀc hÕi này.
TrưÂc khi ti¸n hành, đ̉m b̉o bạn đË sao lưu ṃi d̃ li³u quan tṛng.
Sample
This manual is suitable for devices