ASUS K30AM user manual download (Page 57 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
57
Tiếng Việt
TÁT m¶y t´nh
Đ̉ TÃT ḿy t±nh:
ThÄc hi¹n b¶t kÜ tÉy ch¸n nào sau đây đ² t½t mÂy tÌnh:
TÓ thanh Charms, nh¶p
Settings (C̀i đặt)
>
Power (NguÄn)
>
Shut down (Tắt ḿy)
để thÇc
hi¶n tÄt m±y bình thưÈng.
TÓ màn h̀nh đăng nh·p, nh¶p
Power (NguÄn)
>
Shutdown (Tắt ḿy)
.
N°u mÂy tÌnh không phµn Ðng, nh¶n và giÍ nÖt nguÕn Ìt nh¶t b¼n (4) giây cho đ°n khi mÂy
t́nh tÄt.
Chuỷn ḿy t±nh v̀o ch² đ̣ ch¸
Để chuyển m±y t́nh v̀o ch¾ độ chÈ
, nh́n n´t nguµn một l̀n.
Phục hÄi h¾ thÅng
C̀i đặt l»i ḿy t±nh
TÉy ch¸n
Reset your PC (C̀i đặt l»i ḿy t±nh)
gi´p ph»c hµi m±y t¶nh v² c±c cài đặt mặc định g½c.
Sao lºu m¸i dÍ li¹u cÁa b´n trºËc khi s¿ dÀng tÉy ch¸n này.
Đ̉ c̀i l»i ḿy t±nh:
1.
Nh¶n <
F9
> trong khi khØi đÎng.
2.
T¹ màn hình, nh́p
Troubleshoot (Khắc khục sÆ cÅ)
.
3.
Cḥn
Reset your PC (C̀i l»i ḿy t±nh)
.
4.
Nh́p
Next (K² ti²p)
.
5.
Cḥn
Only the drive where the Windows is installed (ChÀ ổ đ̃a c̀i đặt Windows)
.
6.
Cḥn
Just remove my Çles (ChÀ xµa Çle cÈa tôi)
.
7.
Nh́p
Reset (C̀i l»i)
.
+ <+>
Bật bộ phÄng đại và phÄng to màn hình.
+ <->
Thu nhÇ màn hình.
+ <Enter>
MØ Cài đ¾t Narrator.
Sample
This manual is suitable for devices