ASUS K30AM user manual download (Page 56 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 70
56
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
C¶c ph´m t
ắt b̀n ph±m kh́c
Khi sµ ḍng b̀n ph́m, bạn cÃng c´ thể sµ ḍng c±c ph́m tÄt sau đây để giÅp bạn bật c±c ¸ng ḍng
v̀ điÆu hư¼ng Windows®
8.1.
Chuyển đÂi gĩa m̀n hình Start v̀ ¸ng ḍng chạ
y g̀n nh́t.
+ <D>
Bật màn hình n²n.
+ <E>
Bật cºa sà Computer (M±y t¶nh) trên màn hình n²n.
+ <F>
MØ c¿a sÊ t̀m ki°m File.
+ <H>
MØ c¿a sÊ Share (Chia så).
+ <I>
MØ c¿a sÊ Settings (Cài đ¾t).
+ <K>
MØ c¿a sÊ Devices (Thi°t b±).
+ <L>
KÌch ho´t màn h̀nh Lock (Kh́a).
+ <M>
Thu nhÇ ṃi màn hình đang hoạt động.
+ <P>
MØ c¿a sÊ màn h̀nh Second (ThÐ hai).
+ <Q>
MØ c¿a sÊ t̀m ki°m Everywhere (M¸i v± trÌ).
+ <R>
MØ c¿a sÊ Run (Ch´y).
+ <U>
MØ Ease of Access Center (Truy tâm truy c·p ti¹n l»i).
+ <W>
MØ c¿a sÊ t̀m ki°m Settings.
+ <X>
MØ hÎp menu cÂc công cÀ Windows
Sample
This manual is suitable for devices