ASUS K30AM user manual download (Page 55 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
55
Tiếng Việt
T´nh năng Snap
T́nh năng Snap hiển thị hai ¸ng ḍng g²n nhau, cho ph·p bạn l̀m vi¶c hoặc chuyển đÂi gĩa hai
¸ng ḍng.
Đ̉m b̉o độ phân gỉi màn hình c¼a m±y t¶nh đư·c cài sang 1366 x 768 pixels hoặc cao hơn
trưÂc khi sº d»ng t¶nh năng Snap.
Thanh Snap
Sử dụng thanh Snap
Đ̉ sử dụng thanh Snap:
1.
Sº d»ng chuột hay bàn ph¶m c¼a m±y t¶nh để k¶ch hoạt thanh Snap trên màn hình.
Sº d»ng chuột
a)
Nh́p vào Æng d»ng để bật.
b)
Di chuyển con trÇ chuột lên ph¶a trên màn hình.
c)
Một khi con trÇ chuyển sang biểu tư·ng bàn tay, kÁo và th̉ Æng d»ng sang bên ph̉i
hoặc tr±i màn hình.
Sº d»ng bàn ph¶m
B·t Ðng dÀng rÕi nh¶n phÌm trÂi ho¾c phµi
+ <
.
> + đ² đ¾t Ðng dÀng đÑu tiên Ø
bên tr±i hoặc ph̉i màn hình.
Sample
This manual is suitable for devices