ASUS K30AM user manual download (Page 54 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 70
54
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
Bên trong thanh Charms
Tìm ki
²m
Thanh charm ǹy cho ph·p bạn tìm ki¾m c±c Ile, ¸ng ḍng hoặc chương trình
trên m±y t́nh.
Chia sẻ
Thanh charm ǹy cho ph·p bạn chia s¿ c±c ¸ng ̣ng qua trang mạng xÀ hội
hoặc email.
Bắt đầu
Thanh charm này chuy²n màn h̀nh trØ vÇ màn h̀nh Start. TÓ màn h̀nh Start,
b´n cìng ć th² s¿ dÀng thanh này đ² chuy²n vÇ Ðng dÀng đ̃ mØ gÑn đây.
Thi²t bị
Thanh charm ǹy cho ph·p bạn truy cập v̀ chia s¿ Ile v¼i c±c thi¾t bị k¾t nÁi
v¼i m±y t́nh như m̀n hình ngòi hoặc m±y in.
C̀i đặt
Thanh charm ǹy cho ph·p bạn truy cập c±c c̀i đặt m±y t́nh trên m±y t́nh.
Sample
This manual is suitable for devices