ASUS K30AM user manual download (Page 53 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
53
Tiếng Việt
Thanh Charms
Thanh Charms là thanh công cÀ ć th² đº»c b·t Ø bên phµi màn h̀nh. Ń bao gÕm nhiÇu công cÀ
cho phÔp b´n chia så cÂc Ðng dÀng và cho phÔp truy c·p nhanh đ² tÉy ch×nh cÂc cài đ¾t cho mÂy
t́nh.
B
ật thanh Charms
Khi đº»c b·t, thanh Charms lÖc đÑu hi²n th± nhº mÎt nh́m cÂc bi²u tº»ng trang tr½ng. H̀nh Ø
tr
ên cho th́y di³n mạo c¼a thanh Charms một khi đË k¶ch hoạt.
Sº d»ng chuột hay bàn ph¶m c¼a m±y t¶nh để bật thanh Charms.
Chuy²n con trç chuÎt lên ǵc phµi trên ho¾c dºËi cÁa màn h̀nh.
Nh¶n
+ <C>.
Thanh Charms
Sample
This manual is suitable for devices