ASUS K30AM user manual download (Page 52 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 70
52
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
Truy c
ập m̀n h´nh All Apps (MÂi ºng dụng)
T½ m̀n hình All Apps, bạn c´ thể đị
nh ću hình cài đặt Æng d»ng hoặc thêm Æng d»ng vào màn
h̀nh Start ho¾c vào thanh tÂc vÀ Ø ch° đÎ Desktop (Màn h̀nh nÇn).
Bật m̀n h´nh All Apps
Trên màn h̀nh Start, nh¶p
.
TÓ màn h̀nh Start, nh¶p <
Tab
> rÕi <
Enter
> trên bàn phÌm.
Thêm ºng dụng lên m̀n h´nh Start
1.
Bật màn hình All Apps.
2.
T¹ màn hình All Apps, nh́p ph̉i vào một Æng d»ng để hiển thị thanh cài đặt liên quan.
3.
T¹ thanh cài đặt, nh́p
Pin to Start (Thêm v̀o kh¼i đ̣ng)
.
Sample
This manual is suitable for devices