ASUS K30AM user manual download (Page 51 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
51
Tiếng Việt
L³m viÀc v
¿i ºng dụng Windows®
S¿ dÀng bàn phÌm ho¾c chuÎt cÁa mÂy tÌnh đ² b·t và tÉy ch×nh cÂc Ðng dÀng cÁa b´n.
Bật ºng dụng
Đ¾t con trç chuÎt vào Ðng dÀng rÕi nh¶p trÂi mÎt lÑn đ² b·t ń.
Nh¶p phÌm <Tab> hai lÑn rÕi s¿ dÀng cÂc phÌm mìi tên đ² duy¹t qua cÂc Ðng dÀng. Nh¶n
phÌm <Enter> đ² b·t Ðng dÀng vÓa ch¸n.
T¹y chÀnh ºng dụng
Bạn c´ thể chuyển, ch³nh ḱch thư¼c hoặc x´a ¸ng ḍng kh»i m̀n hình Start qua c±c bư¼c sau.
Đ² chuy²n mÎt Ðng dÀng, kÔo và thµ Ðng dÀng đ́ vào v± trÌ mËi.
ChÀnh k±ch thư¿c ºng dụng
N
h́p ph̉i Æng d»ng để k¶ch hoạt thanh cài đặt liên quan rµi chạm
và cḥn cÊ c¼a kiểu ngÄi
Æng d»ng.
Xµa ºng dụng
Để xÄa một Æng d»ng khÇi màn hình Start, nh́p ph̉i vào Æng d»ng đÄ để k¶ch hoạt thanh cài đặt
liên quan rµi nh́p
Unpin from Start (Xµa khÁi kh¼i đ̣ng)
.
еng ºng dụng
Chuy²n con trç chuÎt lên c´nh trên cÁa Ðng dÀng vÓa b·t rÕi đ»i con trç đÊi sang bi²u tº»ng
bàn tay.
KÔo rÕi thµ Ðng dÀng vào phÌa dºËi màn h̀nh đ² đ́ng ń.
TÓ màn h̀nh cÁa Ðng dÀng đang ch´y, nh¶n <Alt> + <F4>.
Sample
This manual is suitable for devices