ASUS K30AM user manual download (Page 50 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 70
50
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
Đỉm thu ph́t không dây
Thao t́c
g´c tr±i trên
Di chuyển con tr» chuột r
µi nh́p vào hình nhÇ c¼a Æng
dÀng gÑn đây đ² trØ vÇ Ðng dÀng đ́.
Chuyển con trÇ chuột xu½ng để xem ṃi Æng d»ng đang
chạy.
gÄc tr±i dưÂi
T½ m̀n h´nh ºng dụng đang ch»y:
Di chuyển con trÇ chuột lên gÄc tr±i dưÂi rµi chạm
đ² trØ vÇ màn h̀nh Start.
LƯU Ý:
Bạn cÈng cÄ thể nh́n ph¶m Windows
trên
bàn phÌm đ² trØ vÇ màn h̀nh Start.
T½ m̀n h´nh Start:
Di chuyển con trÇ chuột lên gÄc tr±i dưÂi rµi chạm
đ² trØ vÇ Ðng dÀng đ́.
đÉnh
Di chuyển con trÇ chuột cho đ¸n khi nÄ đÃi sang biểu
tư·ng bàn tay. KÁo rµi th̉ Æng d»ng đÄ vào vị tr¶ kh±c.
LƯU Ý:
ChÆc năng điểm thu ph±t không dây chÉ hoạt
động trên Æng d»ng đang chạy hoặc khi bạn mu½n sº
d»ng t¶nh năng Snap (Chuyển nhanh). Để bi¸t thêm chi
ti¸t, tham kh̉o
T±nh năng Snap
trong
L̀m vi¾c v¿i ºng
dụng Windows®
.
gÄc ph̉i trên và dưÂi
Di chuyển con trÇ chuột để bật thanh Charms (Quy¸n rÈ).
Sample
This manual is suitable for devices