ASUS K30AM user manual download (Page 5 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 70
5
Thông b́o
D¶ch vụ Thu gom/T́i ch´ ASUS
Các chương tr̀nh thu gom và tái chế của ASUS xuất phát từ cam kết của chúng tôi đối với các tiêu
chuẩn cao nhất về việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp các giải pháp để
giúp bạn có thể tái chế có trách nhiệm các sản phẩm, pin, linh kiện khác của chúng tôi, c·ng như
các vật liệu đóng gói. Vui l±ng truy cập http://csr.asus.com/english/Takeback.htm để có thông tin
chi tiết về cách tái chế tại các khu vực khác nhau.
REACH
Bằng cách tuân thủ khuôn khổ quy định REACH (đăng ḱ, đánh giá, cấp phép và giới hạn các hóa
chất), chúng tôi đã công bố những hóa chất có trong các sản phẩm của công ty trên trang web
Tuyên bµ của Ủy ban Truy³n thông Liên bang
Thiết bị này tuân thủ Phần 15 trong Quy định của FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang). Hoạt động
phải tuân thủ hai điều kiện sau:
Thi°t b± này ć th² không gây ra nhi³u śng ć h´i; và
Thi°t b± này phµi ch¶p nh·n m¸i hi¹n tº»ng nhi³u śng thu đº»c k² cµ nhi³u śng ć th² gây
ra hậu quả không mong muốn.
Thiết bị này đã được thử nghiệm và chứng minh là tuân thủ các giới hạn về thiết bị số Loại B theo
Phần 15 của Quy định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để giúp bảo vệ thích hợp đối với hiện
tº»ng nhi³u śng ć h´i trong h¹ th¼ng l½p đ¾t chung cº. Thi°t b± này t´o ra, s¿ dÀng và ć th²
phân tán năng lượng tần số vô tuyến và nếu không được l²p đặt và sử dụng theo các hướng d´n
cÁa nhà sµn xu¶t ć th² gây ra nhi³u śng ć h´i cho cÂc phºÃng ti¹n liên l´c vô tuy°n. Tuy nhiên,
không ć sÄ đµm bµo rÅng vi¹c nhi³u śng sÆ không xµy ra trong h¹ th¼ng l½p đ¾t đ¾c bi¹t. N°u
thi°t b± này gây nhi³u śng ć h´i cho vi¹c thu śng vô tuy°n hay truyÇn h̀nh v¼n ć th² đº»c xÂc
đ±nh bÅng cÂch b·t và t½t thi°t b± liên quan, ngºÈi dÉng nên c¼ g½ng kh½c phÀc hi¹n tº»ng nhi³u
sóng qua một hoặc nhiều cách sau:
ĐÊi hºËng ho¾c b¼ trÌ l´i ăngten thu śng.
Tăng khµ năng tÂch śng giÍa thi°t b± và mÂy thu.
C½m thi°t b± vào Ê c½m trên mÎt m´ch khÂc so vËi Ê c½m mÂy thu.
H̃y tham khµo ý ki°n cÁa đ´i lý phân ph¼i ho¾c kÏ thu·t viên radio/TV ć kinh nghi¹m đ²
được trợ giúp.
Việc sử dụng các loại dây cáp bọc để kết nối màn h̀nh với card đ¶ họa b²t buộc phải tuân thủ các
quy định FCC. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi đối với thiết bị này chưa được chấp nhận trực tiếp bởi
bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể vô hiệu hóa quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.
C²nh b́o pin Lithium-Ion
CHÚ Ý:
Nguy cơ xảy ra nổ nếu thay pin không phù hợp. Chỉ thay pin cùng loại hoặc dùng loại
tương đương do nhà sản xuất đề nghị. Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo các hướng d´n của
nhà sản xuất.
Sample
This manual is suitable for devices