ASUS K30AM user manual download (Page 49 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 70
M±y t́nh đ̉ b̀n ASUS
49
Tiếng Việt
Đỉm thu ph́t không dây
Điểm thu ph±t không dây trên m̀n hình cho ph·p bạn bật c±c chương trình v̀ truy cập nh̃ng c̀i
đặt trên m±y t́nh. C±c ch¸c năng trong điểm thu ph±t không dây ǹy c´ thể đư¹c ḱch hoạt bºng
chuột.
Đỉm thu ph́t không dây trên ºng dụng đang ch»y
Đỉm ph́t không dây trên m̀n h´nh Start (Kh¼i đ̣ng)
Tham k
h̉o trang sau để bi¸t c±c chÆc năng c¼a Điểm thu ph±t không dây.
Sample
This manual is suitable for devices