ASUS K30AM user manual download (Page 48 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 70
48
Chương 1: S̉ ḍng Windows® 8.1
Tiếng Việt
Sử dụng Windows® UI
Windows® User Interface (UI) là màn h̀nh x°p c´nh nhau dÉng trong Windows® 8.1. Ń bao gÕm
c±c t́nh năng sau m̀ bạn c´ thể sµ ḍng khi l̀m vi¶c trên m±y t́nh.
M³n hình Start
Màn h̀nh Start sÆ hi²n th± sau khi b´n đăng nh·p thành công vào tài khoµn ngºÈi dÉng. Ń giÖp
s½p x°p m¸i chºÃng tr̀nh và Ðng dÀng b´n cÑn dÉng Ø cÉng mÎt nÃi.
Bạn c´ thể
nh́n ph¶m Windows
để bật màn hình Start t¹ ṃi Æng d»ng.
¶ng dụng Windows®
Đây là nhÍng Ðng dÀng đº»c thêm vào màn h̀nh Start và hi²n th± Ø d´ng ki²u nǵi đ² d³ truy c·p.
Một s½ Æng d»ng c̀n ph̉i đăng nhập vào tài khỏn Microsoft c¼a bạn trưÂc khi ch´ng đư·c bật
hoàn toàn.
T̀i kho·n ngư¸i d¹ng
kỉu ngµi đ̣ng
Sample
This manual is suitable for devices