ASUS K30AM user manual download (Page 47 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 70
y t́nh đ̉ b̀n ASUS
47
C
hương 1
Sử dụng Windows® 8.1
Bật ḿy t±nh lần đầu
Khi bật m±y t́nh l²n đ²u, một loạt c±c m̀n hình sẽ hiển thị để ch³ dẫn bạn c±ch định c
́u hình c±c
cài đặt cơ b̉n cho h³ đi²u hành Windows® 8.1.
Đ̉ bật ḿy t±nh lần đầu:
1.
Nh́n n´t nguµn trên m±y t¶nh. Đ·i vài ph´t cho đ¸n khi màn hình cài đặt hiển thị.
2.
T¹ màn hình cài đặt, cḥn ngôn ng̃ để sº d»ng trên m±y t¶nh c¼a bạn. Khi c±c cài đặt kh±c
hiển thị, cḥn qu½c gia hoặc khu v¾c, ngôn ng̃ ±p d»ng, kiểu b½ tr¶ bàn ph¶m và m´i gi¿ c¼a
bạn rµi chạm
Next (K² ti²p)
.
3.
Đ̣c kÀ C±c Đi²u khỏn Gíy phÁp rµi chạm
I Accept (Tôi ch³p nhận)
.
4.
Th¾c hi³n theo c±c hưÂng dẫn trên màn hình để định ću hình c±c m»c cơ b̉n sau:
TÉy ch×nh
K°t n¼i
Cài đ¾t
Tài khoµn cÁa b´n
5.
Sau khi định ću hình c±c m»c cơ b̉n, sà tay Windows®8.1 sẽ hiển thị. Xem đi²u này để tìm
hiểu thêm v² c±c t¶nh năng Windows®8.1.
M̀n h´nh khµa Windows®
8.1
Màn hình khÄa Windows®8.1 cÄ thể hiển thị khi m±y t¶nh c¼a bạn truy nhập vào h³ đi²u hành
Windows®8.1. Để ti¸p t»c, chạm vào màn hình khÄa hoặc nh́n b́t kÅ ph¶m nào trên bàn ph¶m m±y
t¶nh.
Sample
This manual is suitable for devices