ASUS K30AM user manual download (Page 44 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 70
44
Chương 5: Kh²c phục sự cố
Tiếng Việt
CPU
Sự c²
Nguyên nhân c
Ç th̉
Thao t́c
Quá ¶n ngay sau
khi bật máy tính
Máy tính của bạn đang khởi
động.
Đây là điều b̀nh thường. Quạt chạy
với tốc độ tối đa khi máy tính đang bật
ngu¶n. Quạt chạy chậm lại sau khi vào
hệ điều hành.
Các cài đặt BIOS đã được
thay đổi.
Phục h¶i BIOS về các cài đặt mặc định
của nó.
Phiên bản BIOS c·
Cập nhật BIOS bằng phiên bản mới
nhất. Truy cập trang web H¸ trợ của
ASUS tại
để
tải về các phiên bản BIOS mới nhất.
Máy tính quá ¶n khi
đang sử dụng.
Quạt CPU đã được thay thế.
Đảm bảo bạn đang sử dụng quạt CPU
tương thích hoặc được khuyên dùng
bởi ASUS.
Không có đủ l¸ không khí
cho máy tính của bạn.
Đảm bảo máy tính đang hoạt động ở
khu vực có sự lưu thông khí tốt.
Nhiệt độ hệ thống quá cao.
• C·p nh·t BIOS.
• N°u b´n bi°t cÂch l½p đ¾t l´i bo m´ch
chủ, cố g²ng lau sạch không gian bên
trong thùng máy.
• Liên h¹ vËi Trung tâm Bµo hành ASUS
để được h¸ trợ.
N°u sÄ c¼ vën ti°p di³n, h̃y đ¸c thå bµo hành cÁa mÂy tÌnh và liên h¹ vËi Trung tâm Bµo hành
ASUS. Truy cập trang web H¸ trợ của ASUS tại
để có thông tin về trung
tâm bảo hành.
Sample
This manual is suitable for devices