ASUS K30AM user manual download (Page 43 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 70
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
43
Tiếng Việt
Hệ th²ng
Sự c²
Nguyên nhân c
Ç th̉
Thao t́c
Tốc độ hệ thống
quá chậm
Quá nhiều chương tr̀nh
đang chạy.
Đóng một số chương tr̀nh.
Tấn công virus máy tính
• S¿ dÀng phÑn mÇm di¹t virus đ² quÔt
các loại virus và kh²c phục sự cố máy
tính.
• Cài l´i h¹ điÇu hành.
Hệ thống thường
bị treo.
Sự cố ổ đ³a cứng
• Mang Ê đÝa cÐng b± hçng đ°n Trung
tâm Bảo hành Asus để được sửa chữa.
• Thay th° bÅng Ê đÝa cÐng mËi.
Sự cố thanh nhớ
• Thay th° bÅng cÂc thanh nhË tºÃng
tích.
• ThÂo cÂc thanh nhË phÀ mà b´n đ̃
l²p đặt r¶i thử lại.
• Liên h¹ vËi Trung tâm Bµo hành ASUS
để được h¸ trợ.
Không có đủ l¸ không khí
cho máy tính của bạn.
Chuyển máy tính đến khu vực có sự lưu
thông không khí tốt hơn.
Đã cài đặt các phần mềm
không tương thích.
Cài đặt lại hệ điều hành và cài lại các
phần mềm tương thích.
Sample
This manual is suitable for devices