ASUS K30AM user manual download (Page 42 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 70
42
Chương 5: Kh²c phục sự cố
Tiếng Việt
LAN
Sự c²
Nguyên nhân c
Ç th̉
Thao t́c
Không thể truy
cập internet
Chưa kết nối cáp LAN.
Kết nối cáp LAN với máy tính.
Sự cố cáp LAN
Đảm bảo đèn LED LAN đang bật . Nếu
không, thử một cáp LAN khác. Nếu nó
v´n không hoạt động, hãy liên hệ với
Trung tâm Bảo hành ASUS.
Máy tính của bạn chưa được
kết nối thích hợp với router
hoặc cổng trung tâm.
Đảm bảo máy tính được được kết nối
thích hợp với router hoặc cổng trung
tâm.
Cài đặt mạng
Liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ
Internet (ISP) để có các cài đặt LAN thích
hợp.
Sự cố gây ra bởi phần mềm
diệt virus
Đóng phần mềm diệt virus.
Sự cố driver
Cài lại driver LAN
Âm thanh
Sự cµ
Nguyên nhân cÇ th̉
Thao t́c
Không có âm
thanh
Loa hoặc tai nghe được kết
nối với cổng không đúng.
• Tham khµo sÊ tay s¿ dÀng mÂy tÌnh đ²
biết được cổng nối chính xác.
• Ng½t k°t n¼i và k°t n¼i l´i loa vËi mÂy
tính của bạn.
Loa hoặc tai nghe không
hoạt động.
Thử sử dụng một loa hay tai nghe khác.
Các cổng âm thanh phía
trước và sau không hoạt
động.
Thử dùng cả hai cổng âm thanh phía
trước và sau. Nếu một cổng bị l¸i, hãy
kiểm tra xem cổng đó đã được đặt sang
chế độ nhiều kênh hay chưa.
Sự cố driver
Cài lại driver âm thanh
Sample
This manual is suitable for devices