ASUS K30AM user manual download (Page 41 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 70
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
41
Tiếng Việt
Ngù
n điện
Sự cµ
Nguyên nhân cÇ th̉
Thao t́c
Không ngu¶n
điện
(Đèn báo ngu¶n
đã t²t)
Điện áp ngu¶n không đúng
• Cài nÖt chuy²n đi¹n Âp nguÕn cÁa mÂy
tính sang các yêu cầu ngu¶n tại khu
vực của bạn.
• Ch×nh cài đ¾t đi¹n Âp. еm bµo cÂp
ngu¶n đã bị ng²t kết nối khỏi ổ c²m
điện.
Máy tính của bạn chưa bật.
Nhấn nút ngu¶n ở mặt trước để đảm bảo
máy tính của bạn đã được bật.
Cáp ngu¶n máy tính chưa
được kết nối đúng cách.
• еm bµo dây nguÕn đ̃ đº»c n¼i đÖng
cách.
• S¿ dÀng cÂp nguÕn tºÃng thÌch khÂc.
Các sự cố PSU (Bộ ngu¶n)
Liên hệ với Trung tâm Bảo hành ASUS về
cách l²p đặt một PSU khác trên máy tính.
M̀n hình
Sự cµ
Nguyên nhân cÇ th̉
Thao t́c
Không có đầu
ra màn h̀nh sau
khi bật máy tính
(Màn h̀nh đen)
Chưa c²m cáp tín hiệu vào
cổng VGA thích hợp trên
máy tính.
• C½m cÂp tÌn hi¹u vào cÊng màn h̀nh
thích hợp (cổng VGA trên bo mạch
hoặc cổng VGA rời).
• N°u b´n đang s¿ dÀng card VGA rÈi,
c²m cáp tín hiệu vào cổng VGA rời.
Sự cố cáp tín hiệu
Thử kết nối với một màn h̀nh khác.
Sample
This manual is suitable for devices