ASUS K30AM user manual download (Page 40 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 70
40
Chương 5: Kh²c phục sự cố
Tiếng Việt
?
C¶c loa không ph¶t âm thanh.
еm bµo b´n đ̃ k°t n¼i cÂc loa vËi cÊng ĐÑu ra (vàng chanh) Ø m¾t trºËc ho¾c m¾t
sau máy tính.
Ki²m tra xem loa cÁa b´n đ̃ k°t n¼i vËi nguÕn đi¹n và đ̃ đº»c b·t hay chºa.
Ch×nh âm lº»ng loa.
еm bµo cÂc âm thanh h¹ th¼ng mÂy tÌnh không đº»c t½t âm.
N°u t½t âm, bi²u tº»ng âm lº»ng sÆ hi²n th± d´ng
. Để bật âm thanh hệ
thống, nhấp
từ vùng thông báo Windows r¶i nhấp
.
N°u chºa t½t âm, nh¶p
và kéo nút trượt để chỉnh âm lượng.
K°t n¼i cÂc loa vËi mÎt mÂy vi tÌnh khÂc đ² ki²m tra xem cÂc loa đ́ ć ho´t đÎng
thích hợp hay không.
?
É đÄa DVD không th̉ đ̣c đÄa.
Ki²m tra xem đÝa đ̃ đº»c đ¾t vào khay vËi m¾t nh̃n hºËng lên hay chºa.
Ki²m tra xem đÝa đ̃ đº»c đ¾t Ø giÍa khay đÝa hay chºa, đ¾c bi¹t là đ¼i vËi cÂc đÝa ć
kích thước hoặc h̀nh dạng không chuẩn.
Ki²m tra xem đÝa ć b± trÑy xºËc ho¾c b± thi¹t h´i hay không.
?
NÈt nhÖ ổ đÄa DVD hiện không ph²n ¸ng.
Trên Windows® 8.1, nh¶p bi²u tº»ng Ê đÝa CD/DVD trên màn h̀nh
Computer (Ḿy
t±nh)
r¶i nhấp
Eject (Nh²)
.
Trên Windows® 10, từ menu Start, nhấp
File Explorer (Trình duyệt Õle)
, nhấp phải
biểu tượng ổ đ³a CD/DVD và nhấp
Eject (Đẩy ra)
Nh¶p phµi vào
r¶i nhấp
Eject (Nh²)
từ menu.
Sample
This manual is suitable for devices