ASUS K30AM user manual download (Page 4 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 70
4
Làm việc với ứng dụng Windows®
...........................................................................................
51
Các phím t²t bàn phím khác
......................................................................................................
56
TµT máy tính
.....................................................................................................................................
57
Chuyển máy tính vào chế độ chờ
.............................................................................................
57
Phục h¶i hệ thống
.........................................................................................................................
57
Truy nhập cài đặt BIOS
..................................................................................................................
61
Chương 2
Ćc ch¸c năng Windows® 10
Bật máy tính lần đầu
.....................................................................................................................
63
Sử dụng Windows® 10 UI
.............................................................................................................
64
Phím t²t bàn phím
.........................................................................................................................
68
Thông tin liên hệ ASUS
Thông tin liên hệ ASUS
.................................................................................................................
70
Sample
This manual is suitable for devices