ASUS K30AM user manual download (Page 39 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 70
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
39
Tiếng Việt
?
Tôi mu²n phục h̀i học ho³n t¶c c¶c tha
y đổi cho c̀i đÁt hệ thµng ḿy
t±nh m̀ không ²nh hưÊng đ´n ćc Õle hoÁc dÓ liệu ć nhân.
Trên Windows
®
8.1
Bạn có thể sử dụng tùy chọn phục h¶i Windows® 8.1
Refresh everything without
aÛecting your Õles (Nạp lại ṃi th¸ m̀ không ²nh hưÊng đ´n ćc Õle)
để phục
h¶i hoặc hoàn tác các thay đổi cho cài đặt hệ thống máy tính như tài liệu hoặc ảnh
chụp. Để sử dụng tùy chọn phục h¶i này, nhấp
Settings (C̀i đÁt)
>
PC Settings
(C̀i đÁt ḿy t±nh)
>
Update and recovery (Cập nhật v̀ phục h¹i)
>
Recovery
(Phục h¹i)
từ thanh Charms, chọn
Refresh everything without aÛecting your
Õles (Nạp lại ṃi th¸ m̀ không ²nh hưÊng đ´n ćc Õle)
, và nhấp
Get Started
(Bắt đầu sử dụng)
.
hư·ng đ´n ćc Õle của bạn )
, và nhấp
Get Started (Bắt đầu sử
dụng)
.
Trên Windows
®
10
Bạn có thể sử dụng tùy chọn phục h¶i Windows® 8.1
Refresh your PC without
aÛecting your Õles (Nạp lại PC m̀ không ²nh hư·ng đ´n ćc Õle của bạn ))
để
phục h¶i hoặc hoàn tác các thay đổi cho cài đặt hệ thống máy tính như tài liệu hoặc
ảnh chụp. Để sử dụng tùy chọn phục h¶i này, nhấp
Settings (C̀i đÁt)
>
Update
and recovery (Cập nhật v̀ phục h¹i)
>
Recovery (Phục h¹i)
từ thanh Charms,
chọn
Refresh your PC without aÛecting your Õles (Nạp lại PC m̀ không ²nh
hư·ng đ´n ćc Õle của bạn )
, và nhấp
Get Started (Bắt đầu sử dụng)
.
?
Hình ²nh trên HDTV sÙ b¶ mÜo.
SÄ c¼ này do đÎ phân giµi khÂc nhau giÍa màn h̀nh và HDTV cÁa b´n. Ch×nh đÎ
phân giải màn h̀nh để khớp với HDTV. Để đổi độ phân giải màn h̀nh:
Trên Windows
®
8.1
Thực hiện bất kỳ tùy chọn nào sau đây để mở màn h̀nh cài đặt
Screen Resolution
(Độ phân gi²i m̀n hình)
:
Từ màn h̀nh Start
a)
Bật màn h̀nh All Apps và thêm Control Panel vào màn h̀nh Start.
Để biết thêm chi tiết, tham khảo
Thêm ¸ng dụng lên m̀n hình Start
từ phần
L̀m
việc v·i ¸ng dụng Windows®
.
b)
Từ Control Panel, nhấp
Adjust screen resolution (ChËnh độ phân gi²i m̀n
hình)
trong
Appearance and Personalization (Hỉn th¶ v̀ TÅy chËnh)
.
Từ màn h̀nh chế độ Desktop
a)
Bật chế độ Desktop từ màn h̀nh Start.
b)
Nhấp phải bất kỳ vị trí nào trên màn h̀nh chế độ Desktop. Khi menu bật lên
hiển thị, nhấp
Personalize (TÅy chËnh)
>
Display (M̀n hình)
>
Change
display settings (Đổi c̀i đÁt m̀n hình)
.
Trên Windows
®
10
TÓ menu Start, nh¶p
Settings (Thi´t đÁt) > System (Hệ thµng) > Display
(M̀n hình)
Sample
This manual is suitable for devices