ASUS K30AM user manual download (Page 38 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 70
38
Chương 5: Kh²c phục sự cố
Tiếng Việt
?
C¶c ph´m m¿i tên trên b³n ph´m s² hiện không hoạ
t động.
Kiểm tra xem đèn LED Number Lock (Khóa số) có bị t²t hay không. Khi đèn LED
Number Lock bật, các phím trên bàn phím số sẽ được dùng chỉ để nhập các số.
Nhấn phím Number Lock để t²t đèn LED nếu bạn muốn sử dụng các phím m·i tên
trên bàn phím số.
?
Không hỉn th¶ trên m̀n hình.
Ki²m tra xem màn h̀nh đ̃ đº»c b·t nguÕn hay chºa.
еm bµo màn h̀nh cÁa b´n đº»c k°t n¼i thÌch h»p vËi cÊng ra video trên mÂy tÌnh.
N°u mÂy tÌnh ć kém theo card đÕ h¸a rÈi, đµm bµo b´n đ̃ c½m màn h̀nh vào
cổng ra video trên card đ¶ họa rời.
Ki²m tra xem ć b¶t kÜ ch¶u nào trên đÑu c½m video màn h̀nh đ̃ b± cong hay
không. Nếu bạn phát hiện các chấu đã bị cong, hãy thay cáp đầu c²m video màn
h̀nh.
Ki²m tra xem màn h̀nh cÁa b´n đ̃ đº»c k°t n¼i thÌch h»p vËi nguÕn đi¹n hay chºa.
Tham khµo bÎ tài li¹u kém theo màn h̀nh đ² ć thêm thông tin vÇ cÂch kh½c phÀc
sự cố.
?
Khi sử dụng nhi³u m̀n hình, chË cÇ một m̀n hình sÙ hỉn th¶.
еm bµo cµ hai màn h̀nh đ̃ đº»c b·t nguÕn.
Trong khi POST, ch× màn h̀nh k°t n¼i vËi cÊng VGA sÆ hi²n th±. ChÐc năng màn h̀nh
kép chỉ hoạt động trong Windows.
Khi đ̃ l½p đ¾t card đÕ h¸a vào mÂy tÌnh, đµm bµo b´n đ̃ k°t n¼i cÂc màn h̀nh vËi
cổng ra trên card đ¶ họa.
Ki²m tra xem cài đ¾t nhiÇu màn h̀nh ć đÖng hay không.
?
Ḿy t±nh không th̉ tìm thÍy thi´t b¶ lưu trÓ USB của tôi.
LÑn đÑu b´n k°t n¼i thi°t b± lºu trÍ vËi mÂy tÌnh, Windows sÆ tÄ đÎng cài đ¾t driver
cho thiết bị đó. Đợi trong giây lát và vào My Computer để kiểm tra xem thiết bị lưu
trữ USB đã được t̀m thấy hay chưa.
C½m thi°t b± lºu trÍ USB cÁa b´n vào mÎt mÂy tÌnh khÂc đ² ki²m tra xem thi°t b±
lưu trữ USB đó có bị hỏng hoặc gặp sự cố hay không.
Sample
This manual is suitable for devices