ASUS K30AM user manual download (Page 37 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 70
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
37
Tiếng Việt
Chương 5
Khắc phục sự c²
Khắc phục sự c²
Chương này tr̀nh bày một số sự cố mà bạn có thể gặp phải và các giải pháp khả thi.
?
Không th̉ bật ngu¹n ḿy t±nh của tôi v̀ đÌn LED ngu¹n Ê mÁt trư·c
không śng.
Ki²m tra xem mÂy tÌnh cÁa b´n đ̃ đº»c k°t n¼i thÌch h»p hay chºa.
Ki²m tra xem Ê c½m đi¹n trên tºÈng ć ho´t đÎng hay không.
Ki²m tra xem BÎ NguÕn đ̃ đº»c b·t hay chºa. Tham khµo mÀc
BÒT ḿy t±nh
Chương 1.
?
Ḿy t±nh của tôi b¶ treo.
ThÄc hi¹n cÂc tÉy ch¸n sau đ² đ́ng cÂc chºÃng tr̀nh không phµn Ðng:
1.
Nhấn đ¶ng thời tổ hợp phím <Alt> + <Ctrl> + <Delete> trên bàn phím r¶i
nhấp
Task Manager (Qu²n l× t́c vụ)
.
2.
Chọn chương tr̀nh không phản ứng r¶i nhấp
End Task (K´t thÈc t́c vụ)
.
N°u bàn phÌm không phµn Ðng, nh¶n và giÍ nÖt nguÕn cho đ°n khi mÂy tÌnh t½t.
Sau đó nhấn nút ngu¶n để bật máy tính.
?
Tôi không th̉ k´t nµi v·i mạng không dây bØng Card WLAN của ASUS (chË
cÇ Ê ćc mÀu đÖ cḥn)?
еm bµo b´n đ̃ nh·p đÖng kh́a bµo m·t m´ng cho m´ng không dây mà b´n
muốn kết nối.
C½m cÂc ăngten ngoài (tÉy ch¸n) vào cÊng c½m ăngten trên Card WLAN cÁa ASUS
và đặt các ăngten lên phía trên thùng máy tính để đạt hiệu suất không dây tốt nhất.
Sample
This manual is suitable for devices