ASUS K30AM user manual download (Page 36 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 70
K±t n²i không dây (ch½ c¹ ¾ c
́c mÀu đÖ cḥn)
Kết nối máy tính với internet qua kết nối không dây.
Để thiết lập kết nối không dây, bạn cần kết nối với điểm thu phát không dây (AP).
Đ² tăng ph´m vi và đÎ nh´y cÁa tÌn hi¹u vô tuy°n không dây, h̃y c½m ăngten bên ngoài vào
cổng ăngten trên card WLAN của ASUS.
Đ¾t ăngten Ø phÌa trên mÂy tÌnh đ² đ´t hi¹u su¶t không dây t¼i ºu.
Ăngten bên ngoài là nhÍng linh ki¹n tÉy ch¸n.
Wireless AP
Modem
36
Chương 4: Kết nối với internet
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices