ASUS K30AM user manual download (Page 35 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 70
8.
Chọn
Connect to the Internet (K±t n²i
internet)
và nhấp
Next (K± ti±p)
.
7.
Trở về
Network and Sharing
Center (Trung tâm mạng v³
chia s̉)
r¶i nhấp
Set up a new
connection or network (Thi±t
lập k±t n²i học mạng m»i)
.
9.
Chọn
Băng thông (PPPoE)
và nhấp
Next (K± ti±p)
.
10.
Thực hiện theo các hướng d´n trên màn
h̀nh tiếp theo để hoàn tất quy tr̀nh
thiết lập.
Đ·nh cºu hình k±t n²i mạng IP t¼nh
Đ̉ đ¶nh cÍu hình k´t nµi mạng IP tÄnh:
1.
L¾p l´i cÂc bºËc tÓ 1-4 Ø phÑn trºËc.
2
Nhấp
Use the following IP address (DÅng đ¶a
chË IP sau)
.
3.
Nhập thông số cho các mục IP address, Subnet
mask và Gateway từ nhà cung cấp dịch vụ của
bạn.
4.
Nếu cần, nhập địa chỉ Preferred DNS Server và
Alternate DNS Server.
5.
Khi hoàn tất, nhấp
OK
.
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
35
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices