ASUS K30AM user manual download (Page 34 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 70
2.
Từ màn h̀nh Open Network and Sharing Center, nhấp
Change Adapter settings (Tha
y đổi
thi´t đÁt bộ đi³u hºp)
.
3.
Nhấp phải vào mạng LAN và chọn
Properties (Thuộc t±nh)
.
4.
Nhấp
Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) [Phiên b²n giao th¸c internet 4
(TCP/IPv4)]
và nhấp
Properties (Thuộc
t±nh)
.
5.
Nhấp
Obtain an IP address automatically
(Nhận đ¶a chË IP tự động)
và nhấp
OK
.
Tiếp tục các bước kế tiếp nếu bạn đang sử dụng kết nối PPPoE.
34
Chương 4: Kết nối với internet
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices