ASUS K30AM user manual download (Page 33 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 70
Đ·nh cºu hình k±t n²i mạng IP/PPP
oE động
Đ̉ đ¶nh cÍu hình k´t nµi mạng IP/PPPoE động:
1.
Bật
Network and Sharing Center (Trung tâm mạng v̀ chia sÃ)
trên máy tính sử dụng
Windows® 8.1/10.
Windows® 8.1
ThÄc hi¹n mÎt trong hai cÂch sau:
TÓ thanh tÂc vÀ Windows®, nh¶p phµi vào bi²u tº»ng
và nhấp
Open Network and
Sharing Center (MÊ trung tâm mạng v̀ chia sÃ)
.
TÓ màn h̀nh Start, nh¶p
Desktop (M̀n hình n³n)
để bật chế độ Desktop.
Windows® 10
ThÄc hi¹n mÎt trong hai cÂch sau:
TÓ thanh tÂc vÀ, nh¶p phµi
r¶i nhấp
Open Network and Sharing Center (MÊ trung
tâm mạng v̀ chia sÃ)
.
TÓ menu Start, nh¶p
Settings (Thi´t đÁt) > Network & Internet (Mạng & internet) >
Ethernet > Network and Sharing Center (Trung tâm mạng v̀ chia sÃ)
.
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
33
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices