ASUS K30AM user manual download (Page 32 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 70
K±t n²i qua mạng nội bộ (LAN)
Đ
̉ k´t nµi qua LAN:
1.
C½m đÑu này cÁa cÂp RJ-45 vào cÊng LAN (RJ-45) Ø m¾t sau mÂy tÌnh và đÑu cän l´i vào
mạng cổng LAN.
2.
Bật máy tính.
3.
Định cấu h̀nh cài đặt kết nối internet cần thiết,
Liên h¹ vËi quµn tr± viên m´ng cÁa b´n đ² ć cÂc chi ti°t ho¾c tr» giÖp khi cài đ¾t k°t n¼i
internet.
Đ² bi°t thêm chi ti°t, tham khµo phÑn
жnh cÍu hình k´t nµi mạng IP/PPPoE động/ жnh
cÍu hình k´t nµi mạng IP tÄnh
LAN
RJ-45 cable
32
Chương 4: Kết nối với internet
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices