ASUS K30AM user manual download (Page 31 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 70
K±t n²i mạng c¹ dây
DÉng cÂp RJ-45 đ² k°t n¼i mÂy tÌnh vËi modem DSL/cÂp ho¾c m´ng nÎi bÎ (LAN).
K±t n²i qua modem DSL/c¶p
Đ̉ k´t nµi qua modem DSL/ćp:
1.
Cài đặt modem DSL/cáp.
Tham khảo tài liệu kèm theo modem DSL/cáp của bạn.
2.
C½m đÑu này cÁa cÂp RJ-45 vào cÊng LAN (RJ-45) Ø m¾t sau mÂy tÌnh và đÑu cän l´i vào
modem DSL/cáp.
3.
Bật modem DSL/cáp và máy tính của bạn.
4.
Định cấu h̀nh cài đặt kết nối internet cần thiết,
Liên h¹ vËi quµn tr± viên m´ng cÁa b´n đ² ć cÂc chi ti°t ho¾c tr» giÖp khi cài đ¾t k°t n¼i
internet.
Đ² bi°t thêm chi ti°t, tham khµo phÑn
жnh cÍu hình k´t nµi mạng IP/PPPoE động/ жnh
cÍu hình k´t nµi mạng IP tÄnh
Modem
RJ-45 cable
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
31
Tiếng Việt
Chương 4
K´t nµi v·i internet
Sample
This manual is suitable for devices