ASUS K30AM user manual download (Page 3 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 70
3
Mục lục
Thông báo
...........................................................................................................................................
5
Thông tin an toàn
.............................................................................................................................
8
Các quy ước sử dụng trong sổ tay này
.....................................................................................
9
Nơi t̀m thêm thông tin
..................................................................................................................
9
Package contents
...........................................................................................................................
10
Chương 1
Bắt đầu sử dụng
Chào mừng!
......................................................................................................................................
11
T̀m hiểu về máy tính của bạn
....................................................................................................
11
L²p đặt máy tính
.............................................................................................................................
16
BẬT máy vi tính
................................................................................................................................
18
Chương 2
´t nµi ćc thi´t b¶ v·i ḿy t±nh
Kết nối thiết bị lưu trữ USB
..........................................................................................................
19
Tháo thiết bị lưu trữ USB
..............................................................................................................
20
Kết nối micro và các loa
...............................................................................................................
21
Kết nối nhiều màn h̀nh ngoài
...................................................................................................
24
Kết nối cổng HDTV
.........................................................................................................................
25
Chương 3
Sử dụng ḿy t±nh
Tư thế đúng khi sử dụng máy tính
...........................................................................................
27
Sử dụng đầu đọc th̉ nhớ
............................................................................................................
28
Sử dụng ổ đ³a quang
.....................................................................................................................
29
Chương 4
K´t nµi v·i internet
Kết nối mạng có dây
.....................................................................................................................
31
Kết nối không dây (chỉ có ở các m´u đã chọn)
....................................................................
36
Chương 5
Khắc phục sự cµ
Kh²c phục sự cố
..............................................................................................................................
37
Phụ lục
Sổ tay sử dụng Windows® 8.1 / Windows® 10
Chương 1
Sử dụng Windows® 8.1
Bật máy tính lần đầu
.....................................................................................................................
47
Màn h̀nh khóa Windows®
8.1
....................................................................................................
47
Sử dụng Windows® UI
...................................................................................................................
48
Sample
This manual is suitable for devices