ASUS K30AM user manual download (Page 29 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 70
Lắ
p đÄa quang
Đ̉ lắp đÄa quang:
1.
Khi hệ thống của bạn đã bật, nhấn nút nhả để mở khay đựng đ³a.
2.
L²p đ³a vào ổ đ³a quang với mặt nhãn hướng ra ngoài nếu máy tính để bàn được bố trí thẳng
và mặt nhãn hướng lên nếu máy tính để bàn được bố trí nằm ngang.
3.
Đẩy khay đ³a vào để đóng lại.
4.
Ch¸n chºÃng tr̀nh tÓ c¿a sÊ AutoPlay (TÄ phÂt) đ² truy c·p cÂc Úle cÁa b´n.
Nếu tùy chọn AutoPlay CHƯA được bật trên máy tính, để truy cập dữ liệu trên đ³a quang:
Trên Windows® 8.1, di chuy²n con trç chuÎt lên ǵc trÂi phÌa dºËi màn h̀nh nÇn Windows®
r¶i nhấp phải vào ảnh nhỏ của màn h̀nh Start. Từ menu bật lên, nhấp
File Explorer (Trình
duyệt Õle)
r¶i nhấp đôi biểu tượng ổ đ³a CD/DVD.
Trên Windows® 10, tÓ menu Start, nh¶p
File Explorer (Trình duyệt Õle)
và sau đó nhấp
đôi biểu tượng ổ đ³a CD/DVD.
LÍy đÄa quang ra
Đ̉ lÍy đÄa quang ra:
1.
Khi hệ thống đang bật, thực hiện cả hai tùy chọn sau để nhả khay đ³a ra:
èn nÖt nhµ phÌa dºËi n½p khung đß Ê đÝa.
Nhµ khay ra khçi mÂy tÌnh s¿ dÀng Windows® 8.1/10:
Trên Windows® 8.1, nh¶p bi²u tº»ng Ê đÝa CD/DVD trên màn h̀nh
Computer (Ḿy
t±nh)
r¶i nhấp
Eject (Nh²)
.
Trên Windows® 10, tÓ menu Start, nh¶p
File Explorer (Trình duyệt Õle)
, nhấp phải
biểu tượng ổ đ³a CD/DVD và nhấp
Eject (Đẩy ra)
2.
Lấy đ³a ra khỏi khay.
Sử dụng ổ đÄa quang
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
29
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices