ASUS K30AM user manual download (Page 28 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 70
Đ̉ sử dụng thà nh·:
1.
L²p th̉ nhớ vào khe c²m th̉ nhớ.
Thå nhË đº»c kh́a đ² ń ch× khËp theo mÎt hºËng. KHÛNG Ôp thå nhË vào khe c½m đ² trÂnh
làm hỏng th̉ nhớ.
B´n ć th² l½p l½p thå nhË vào mÎt ho¾c nhiÇu khe c½m và s¿ dÀng riêng tÓng thå nhË. MÙi
lần chỉ l²p được một th̉ nhớ vào khe c²m.
2.
Ch¸n chºÃng tr̀nh tÓ c¿a sÊ AutoPlay (TÄ phÂt) đ² truy c·p cÂc Úle cÁa b´n.
Trên Windows® 10, n°u tÉy ch¸n AutoPlay CHæA đº»c b·t trong mÂy tÌnh, h̃y di chuy²n con
trỏ chuột lên góc trái phía dưới màn h̀nh nền Windows® r¶i nhấp phải vào ảnh nhỏ của màn
h̀nh Start. Từ menu bật lên, nhấp
File Explorer (Trình duyệt Õle)
r¶i nhấp đôi biểu tượng th̉
nhớ để truy cập dữ liệu trên th̉.
Trên Windows® 8.1, n°u tÉy ch¸n AutoPlay CHæA đº»c b·t trong mÂy tÌnh, tÓ menu Start,
nhấp
File Explorer (Trình duyệt Õle)
r¶i nhấp đôi biểu tượng th̉ nhớ để truy cập dữ liệu trên
th̉.
MÙi khe c½m thå nhË ć bi²u tº»ng Ê đÝa riêng cÁa ń đº»c hi²n th± trên màn h̀nh Tr̀nh
duy¹t Úle.
3.
Khi hoàn tất, nhấp phải biểu tượng th̉ nhớ trên màn h̀nh
Computer (Ḿy t±nh)
, nhấp
Eject
(Nh²)
, và sau đó tháo th̉ nhớ ra.
Để đề ph±ng mất dữ liệu, hãy sử dụng tùy chọn “Safely Remove Hardware and Eject Media” trong
vùng thông báo Windows® trước khi tháo th̉ nhớ.
Sử dụng đầu đ̣c thà nh·
MÂy µnh kÏ thu·t s¼ và cÂc thi°t b± chÀp
h̀nh kÏ thu·t s¼ khÂc s¿ dÀng thå nhË
đ² lºu trÍ cÂc Úle h̀nh µnh ho¾c đa
phương tiện số. Đầu đọc th̉ nhớ tích
hợp ở mặt trước máy tính cho phép bạn
đọc dữ liệu từ các th̉ nhớ khác nhau và
ghi vào chúng.
28
Chương 3: Sử dụng máy tính
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices