ASUS K30AM user manual download (Page 27 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 70
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
27
Tiếng Việt
Chương 3
Sử dụng m¶y t´nh
T
ư th´ đÈng khi sử dụng ḿy t±nh
Khi sử dụng máy tính, duy tr̀ tư thế đúng là cần thiết để đề ph±ng căng cổ tay, bàn tay và các
khớp hoặc cơ khác. Phần này cung cấp cho bạn các mẹo về cách tránh khó chịu cho cơ thể và chấn
thương có thể xảy ra khi sử dụng c·ng tận hưởng đầy đủ máy tính.
Đ̉ duy trì tư th´ đÈng:
Đ¾t gh° mÂy tÌnh sao cho đµm bµo cÂc khuÞu tay cÁa b´n nÅm Ø ho¾c hÃi cao hÃn bàn phÌm
để có được vị trí đánh máy thoải máy.
Ch×nh chiÇu cao gh° sao cho đµm bµo cÂc đÑu g¼i hÃi cao hÃn so vËi hông đ² thº gĩn cÂc
phần sau b²p đùi. Nếu cần, sử dụng thanh gác chân để nâng mức đầu gối của bạn.
ĐiÇu ch×nh lºng gh° sao cho đi²m tÄa xºÃng s¼ng cÁa b´n đº»c đß vÍng ch½c vËi ǵc hÃi
hướng về phía sau.
NgÕi tháng vËi đÑu g¼i, khuÞu tay và hông Ø mÎt ǵc khoµng 90ã khi b´n làm vi¹c vËi mÂy
tính.
Đ¾t màn h̀nh tháng trºËc m¾t b´n, và xoay đ×nh màn h̀nh ngang vËi m½t cÁa b´n đ² m½t
trông hơi hướng xuống.
GiÍ chuÎt gÑn vËi bàn phÌm, và n°u cÑn, h̃y s¿ dÀng phÑn cän l´i cÁa cÊ tay đ² hÙ tr» nhÅm
giảm bớt áp lực lên đôi cổ tay của bạn trong khi đánh máy.
S¿ dÀng mÂy tÌnh trong khu vÄc ć Ânh sÂng d³ ch±u, và trÂnh xa cÂc nguÕn sÂng ch́i nhº
cửa sổ hay ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.
ThºÈng xuyên giµi lao giÍa chÓng trong khi s¿ dÀng mÂy tÌnh.
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest
90˚ angles
Sample
This manual is suitable for devices