ASUS K30AM user manual download (Page 25 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 70
3.
TBật máy tính.
4.
Thực hiện cài đặt cho các màn h̀nh của bạn.
Đ² bi°t thêm chi ti°t vÇ cÂch đ±nh c¶u h̀nh cÂc cài đ¾t màn h̀nh, h̃y tham khµo phÑn Help
(Trợ giúp) và Support (H¸ trợ) trên Windows® 8.1/10.
VÇ mÎt s¼ card đÕ h¸a, ch× màn h̀nh đº»c cài làm màn h̀nh chÌnh mËi hi²n th± trong khi POST.
Chức năng màn h̀nh kép chỉ hoạt động trong Windows.
K±t n²i cổng HDTV
Kết nối TV độ nét cao (HDTV) với cổng HDMI trên máy tính của bạn.
B´n cÑn cÂp HDMI đ² k°t n¼i HDTV vËi mÂy tÌnh. CÂp HDMI đº»c bÂn riêng.
Đ² đ´t hi¹u su¶t hi²n th± t¼t nh¶t, đµm bµo cÂp HDMI cÁa b´n phµi ć chiÇu dài dºËi 15 mÔt.
K30AM / K30AM-J
A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
25
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices