ASUS K30AM user manual download (Page 24 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 70
K±t n²i nhi¸u m³n hình ngo³i
Máy tính của bạn có thể kèm theo các cổng VGA, HDMI hoặc DVI và cho phép bạn kết nối nhiều
màn h̀nh ngoài.
Khi đã l²p đặt card đ¶ họa vào máy tính, hãy kết nối các màn h̀nh qua các cổng ra của card đ¶
họa.
Lắ
p đÁt nhi³u m̀n hình
Khi sử dụng nhiều màn h̀nh, bạn được phép cài đặt các chế độ màn h̀nh. Bạn có thể sử dụng màn
h̀nh bổ sung làm bản sao của màn h̀nh chính, hoặc làm màn h̀nh mở rộng để phóng to màn h̀nh
nền Windows.
Lắp đÁt nhi³u m̀n hình:
1.
T²t máy tính.
2.
Kết nối hai màn h̀nh vào máy tính và c²m cáp ngu¶n vào các màn h̀nh này. Tham khảo
phần
Lắp đÁt ḿy t±nh
ở Chương 1 để biết thêm chi tiết về cách kết nối màn h̀nh với máy
tính của bạn.
K30AM / K30AM-J
A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J
24
Chương 2: Kết nối các thiết bị với máy tính
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices