ASUS K30AM user manual download (Page 21 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 70
K±t n²i micro v³ c¶c loa
Máy tính để bàn này có kèm theo các cổng micro và loa ở cả hai mặt trước và sau. Các cổng ra/vào
âm thanh nÅm Ø m¾t sau cho phÔp b´n k°t n¼i cÂc loa âm thanh nÊi kênh 2,1, 4,1, 5.1- và 7,1.
K±t n²i tai nghe v³ micro
K30AM / K30AM-J
A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
21
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices