ASUS K30AM user manual download (Page 20 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 70
Windows
®
10
Đ̉ th́o thi´t b¶ lưu trÓ USB trên Windows® 10:
1.
Nhấp
r¶i nhấp
từ thanh tác vụ Windows trên máy vi tính, sau đó nhấp
Eject (Đẩy
ra)
.
2.
Khi thông báo
Safe to Remove Hardware (An tòn đ̉ th́o phần c¸ng)
bật lên, hãy tháo
thiết bị lưu trữ USB khỏi máy tính.
KHÔNG tháo thiết bị lưu trữ USB khi đang truyền dữ liệu. Thực hiện điều này có thể gây ra mất dữ
liệu hoặc làm hỏng thiết bị lưu trữ USB.
Th́o thi´t b¶ lưu trÓ USB
Windows
®
8.1
Đ̉ th́o thi´t b¶ lưu trÓ USB trên Windows® 8.1:
1.
Từ màn h̀nh Start, nhấp
Desktop (M̀n hình n³n)
để bật chế độ Desktop.
2.
Nhấp
từ thanh tác vụ r¶i nhấp
Nh² ra [Tên ổ đÄa USB]
.
3.
Khi thông báo
Safe to Remove Hardware
(An tòn đ̉ th́o phần c¸ng)
bật lên, hãy
tháo thiết bị lưu trữ USB khỏi máy tính.
20
Chương 2: Kết nối các thiết bị với máy tính
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices