ASUS K30AM user manual download (Page 19 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 70
K±t n²i thi±t b· lưu tr̃ USB
Máy tính để bàn này có s»n các cổng USB 2.0/1.1 và USB 3.0 ở các mặt trước và sau. Cổng USB cho
phép bạn kết nối các thiết bị USB như thiết bị lưu trữ.
Đ̉ k´t nµi thi´t b¶ lưu trÓ USB:
L½p thi°t b± lºu trÍ USB vào mÂy tÌnh.
MÁt trư·c
MÁt sau
K30AM / K30AM-J
A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
19
Tiếng Việt
Chương 2
K´t nµi ćc thi´t b¶ v·i ḿy t±nh
Sample
This manual is suitable for devices