ASUS K30AM user manual download (Page 18 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 70
BµT m¶y vi t´nh.
Phần này mô tả cách bật máy tính sau khi l²p đặt máy tính của bạn.
BµT m¶y vi t´nh.
Đ̉ BÒT ḿy vi t±nh:
1.
BẬT màn h̀nh.
2.
Nhấn nút ngu¶n trên máy tính.
3.
Đợi cho đến khi hệ điều hành tải tự động.
NÈt ngu¹n
NÈt ngu¹n
K30AM / K30AM-J
A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J
18
Chương 1: B²t đầu sử dụng
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices