ASUS K30AM user manual download (Page 17 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 70
K±t n²i b³n ph´m USB v³ chuột USB
Kết nối bàn phím USB và chuột USB với các cổng USB ở mặt sau máy tính.
K±t n²i dây ngùn
C²m đầu này của dây ngu¶n vào ổ c²m điện ở mặt sau máy tính và đầu c±n lại vào ngu¶n điện.
`
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
17
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices