ASUS K30AM user manual download (Page 16 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 70
Lắ
p đÁt ḿy t±nh
Mục này hướng d´n bạn cách kết nối các thiết bị phần cứng kính như màn h̀nh ngoài, bàn phím,
chuột và cáp ngu¶n với máy tính.
K´t nµi m̀n hình ngòi
Sử dụng ćc cổng ra m̀n hình trên bo mạch
C²m màn h̀nh vào cổng ra màn h̀nh trên bo mạch.
Đ̉ k´t nµi m̀n hình ngòi qua ćc cổng ra m̀n hình trên bo mạch:
1.
C½m màn h̀nh VGA vào cÊng VGA, ho¾c màn h̀nh DVI-D vào cÊng DVI-D, ho¾c c½m màn
h̀nh HDMI vào cổng HDMI ở mặt sau máy tính.
2.
Kết nối màn h̀nh vào ngu¶n điện.
16
Chương 1: B²t đầu sử dụng
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices