ASUS K30AM user manual download (Page 14 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 70
Ṃt sau
Bộ
cḥn điện ́p.
Sử dụng nút này để chọn điện áp đầu vào thích hợp cho hệ thống
theo ngu¶n điện áp cung cấp tại khu vực của bạn. Nếu ngu¶n điện áp cung cấp tại khu
vÄc cÁa b´n là 100-127V, h̃y đ¾t nÖt này sang 115V. N°u nguÕn đi¹n Âp cung c¶p t´i
khu vÄc cÁa b´n là 200-240V, h̃y đ¾t nÖt này sang 230V.
Đặt nút này sang 115V ở môi trường điện 230V hoặc sang 230V ở môi trường điện 115V sẽ gây
thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống!
É cắm điện.
C²m dây ngu¶n vào ổ c²m này.
Đ́nh gí:
110-120V~ / 220-240V~, 6A/3A, 50-60Hz
Cổng USB 3.0.
Các cổng Bus Nối tiếp Đa năng 3,0 (USB 3.0) này kết nối với những thiết
bị USB 3.0 như chuột, máy in, máy scan, máy ảnh, PDA và các thiết bị khác.
KHÛNG k°t n¼i bàn phÌm/chuÎt vËi b¶t kÜ cÊng USB 3.0 nào khi cài đ¾t h¹ điÇu hành
Windows®.
Do giËi h´n cÁa bÎ điÇu khi²n USB 3.0, cÂc thi°t b± USB 3. ch× ć th² đº»c s¿ dÀng trong
môi trường hệ điều hành Windows®và sau khi cài đặt driver USB 3.0.
CÂc thi°t b± USB 3.0 ch× ć th² đº»c s¿ dÀng đ² lºu trÍ dÍ li¹u.
ChÖng tôi khuy°n ngh± b´n k°t n¼i cÂc thi°t b± USB 3.0 vËi cÊng USB 3.0 đ² đ´t hi¹u su¶t
nhanh và tốt hơn từ các thiết bị USB 3.0 của bạn.
14
Chương 1: B²t đầu sử dụng
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices