ASUS K30AM user manual download (Page 13 of 70)

Languages: Vietnamese
Pages:70
Description:ASUS K31AM-J user’s manual for Vietnam
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 70
K30AM / K30AM-J
Khe cắm the MultiMediaCard(MMC) / xD-Picture (XD) / Secure Digital™ (SD) / High
Capacity Secure Digital™(SDHC) / Memory Stick Pro™(MS/PRO).
L²p th̉ nhớ h¸ trợ
vào khe c²m này.
Cổng USB 3.0.
Các cổng Bus Nối tiếp Đa năng 3,0 (USB 3.0) này kết nối với những thiết
bị USB 3.0 như chuột, máy in, máy scan, máy ảnh, PDA và các thiết bị khác.
KHÛNG k°t n¼i bàn phÌm/chuÎt vËi b¶t kÜ cÊng USB 3.0 nào khi cài đ¾t h¹ điÇu hành
Windows®.
Do giËi h´n cÁa bÎ điÇu khi²n USB 3.0, cÂc thi°t b± USB 3. ch× ć th² đº»c s¿ dÀng trong
môi trường hệ điều hành Windows®và sau khi cài đặt driver USB 3.0.
CÂc thi°t b± USB 3.0 ch× ć th² đº»c s¿ dÀng đ² lºu trÍ dÍ li¹u.
ChÖng tôi khuy°n ngh± b´n k°t n¼i cÂc thi°t b± USB 3.0 vËi cÊng USB 3.0 đ² đ´t hi¹u su¶t
nhanh và tốt hơn từ các thiết bị USB 3.0 của bạn.
Cổng micro.
Cổng này kết nối với micro.
Cổng tai nghe.
Cổng này kết nối với tai nghe hoặc loa. H¸ trợ bởi Tr̀nh cài đặt âm
thanh ASUS.
Ńt ngùn.
Nhấn nút này để bật máy tính.
Khung đÆ ổ đÄa quang.
Có một ổ đ³a quang trong khung đº này.
ASUS A31AM-J / F31AM-J / K31AM-J / K30AM / K30AM-J
13
Tiếng Việt
Sample
This manual is suitable for devices