ASUS K30AD user manual download (Page 80 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 85
80
Rozdział 3: Inne funkcje Windows
®
7 / Windows
®
8.1
POlSKI
Przywracanie systemu
Windows
®
7
Korzystanie z partycji przywracania systemu
Partycja przywracania systemu, umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania komputera
desktop PC, do oryginalnego stanu działania. Przed użyciem partycji przywracania systemu
należy skopiować pliki danych (takie jak pliki PST Outlook) do urządzeń pamięci masowej
USB lub do napędu sieciowego i zanotować wszelkie dostosowane ustawienia kon±guracji
(takie jak ustawienia sieci).
Informacje o partycji przywracania systemu
Partycja przywracania systemu, to zarezerwowane miejsce na dysku twardym używane do
przywracania systemu operacyjnego, sterowników i narzędzi zainstalowanych w komputerze
desktop fabrycznie.
NIE należy usuwać partycji systemu operacyjnego, która jest partycją bez etykiety
woluminu na Disk 0. Partycja przywracania systemu jest tworzona fabrycznie i po usunięciu
nie można jej przywrócić. W przypadku problemów z procesem przywracania należy
przekazać komputer desktop PC do autoryzowanego punktu serwisowego ASUS..
U
ż
ywanie partycji przywracania:
1.
Naci
ś
nij podczas uruchamiania <
F9
>.
2.
Podświetl ustawienia
Windows [EMS Enabled (Włączone EMS)]
i naciśnij <
Enter
>.
3.
W funkcji Recover system (Przywracanie systemu) na ekranie partycji, kliknij
<Next
(Dalej)>
.
4.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.
W celu uzyskania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci
web ASUS.
U
ż
ywanie dysku DVD przywracania (w wybranych modelach)
Przed przywróceniem systemu w komputerze desktop PC należy odłączyć zewnętrzny
dysk twardy. Według Microsoft, po instalacji Windows
®
na złym dysku lub po sformatowaniu
nieprawidłowej partycji napędu, można utracić ważne dane.
Aby używać dysk DVD przywracania:
1.
Włóż do napędu optycznego dysk DVD przywracania. Komputer desktop PC wymaga
WŁĄCZENIA zasilania.
2.
Uruchom ponownie komputer desktop PC i naciśnij <
F8
> podczas uruchamiania i
wybierz napęd optyczny (może być oznaczony jako “CD/DVD”) i naciśnij <
Enter
> w
celu uruchomienia z dysku DVD przywracania.
3.
Wybierz OK w celu uruchomienia przywracania obrazu.
Sample
This manual is suitable for devices